Tillbaka

dulaglutid
Trulicity

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2.

Förbehåll / Kommentar

GLP-1-agonister tillhör gruppen inkretinläkemedel. Det finns alltmer långtidsdata om fördelar och risker för de flesta av de använda medlen.

GLP-1-agonister reducerar HbA1c cirka 10 mmol/mol [1]. En fördel med inkretinläkemedlen är att hypoglykemi sällan förekommer. GLP-1-agonister leder ofta till viktminskning på några kg vilket är en stor fördel. Stora individuella variationer förekommer.

GLP-1-agonister rekommenderas inte till patienter med tidigare genomgången pankreatit, då användning av GLP-1-agonister har associerats med en risk för att utveckla akut pankreatit. En eventuellt ökad risk för pankreascancer har misstänkts, huvudsakligen baserat på djurdata samt på enstaka registerstudier. Det finns idag inga data som övertygande visat ett sådant samband hos människa [3].

Numera finns för alla inkretinläkemedel en varning i Fass för akut pankreatit (spontanrapporterad biverkan). Det har även framkommit att exenatid och liraglutid har en liten hjärtfrekvenshöjande effekt av oklar betydelse [4,5].

GLP-1-agonister kan hos vissa överviktiga patienter vara ett alternativ till insulin framförallt hos de som har haft negativa erfarenheter av insulin vad gäller viktuppgång. Effekten av inkretinläkemedel ska utvärderas inom 3–6 månaders användning, särskilt med avseende på vikt och glukossänkande effekt.

I de nationella riktlinjerna för diabetesvård har GLP-1-agonisten liraglutid vid manifest hjärtkärlsjukdom fått en relativt hög prioritet (Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlssjukdom GLP-1-agonisten liraglutid eller SGLT-2-hämmaren empagliflozin; prioritet 3 av 10, där 1 är högsta prioritet), medan GLP-1-agonister annars fått en måttlig till låg prioritet; Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med typ 2-diabetes behandling med GLP-1-agonister som tillägg till metformin (prioritet 5), respektive erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-agonister som monoterapi (prioritet 7) [2].

Motivering

I och med den sammantagna evidensen som talar för liraglutid tas dulaglutid inte upp på Kloka Listan.

HbA1c och vikt sänktes mera med liraglutid i en direkt jämförande studie mellan liraglutid och exenatid, och även midjeomfång minskade mer. I en översiktsartikel med jämförande data mellan olika GLP-1-agonister konstateras att liraglutid tycks ge den bästa effekten på HbA1c och vikten [7] och även har en viss skyddande effekt mot hjärtkärlhändelser [8]. Hittills genomförda kardiovaskulära säkerhetsstudier har, hos personer med tidigare genomgången kardiovaskulär händelse, utfallit med positivt resultat (gynnsam skyddande effekt) avseende insjuknande i ny kardiovaskulär händelse eller död för liraglutid [8], och neutralt resultat för lixisenatid [6], samt exenatid-LAR. För dulaglutid pågår en studie, REWIND [3]. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Shyangdan DS, Royle P, Clar C et al. Glucagon-like peptide analogues for type 2 diabetes mellitus (Review). The Cochrane Library 2011, Issue 11. PubMedFulltext
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2017. Socialstyrelsen
  3. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, et al. Design and baseline characteristics of participants in the Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes (REWIND) trial on the cardiovascular effects of dulaglutide. Diabetes Obes Metab. 2017.European Medicines Agency. Review under Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004. Assessment report for GLP-1 based therapies. 25 July 2013.
  4. Buse JB, Bergenstal RM, Glass LC, Heilmann CR, Lewis MS, Kwan AY et al. Use of Twice-Daily Exenatide in Basal Insulin-Treated Patients with Type 2 Diabetes.  Ann Intern Med. 2011;154:103-12. PubMedFulltext
  5. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, Montanya E, Cuddihy R, Filetti S et al. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 2010;375:1447-56 PubMedFulltext
  6. Bentley-Lewis R, Aguilar D, Riddle MC, et al. Rationale, design, and baseline characteristics in Evaluation of LIXisenateide in Acute Coronary Syndrome, a long-term cardiovascular end point trial of lixisenatide versus placebo. Am Heart J 2015;169:631-8 PubMed
  7. Trujillo JM, Nuffer W, Ellis SL. GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-head clinical studies. Ther Adv Endocrinol Metab 2015;6;19-28. PubMed
  8. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-32 PubMed 

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar