Tillbaka

vildagliptin
Galvus

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2

Förbehåll / Kommentar

DPP-4-hämmare tillhör gruppen inkretinläkemedel. Bland DPP-4-hämmare finns vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin och alogliptin. Långtidsdata om fördelar och risker är inte helt klarlagda, även om non-inferioritetsstudier finns för sitagliptin, saxagliptin och alogliptin (alogliptin tillhandahålls inte i Sverige, november 2017).

Enstaka fall av leverfunktionsnedsättning (inklusive hepatit) har rapporterats (Läkemedelsverket  2008). Vildagliptin ska inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion, inklusive patienter som inför behandling har ALAT eller ASAT högre än 3 gånger övre normalgräns. Vid behandling med vildagliptin måste leverfunktionen kontrolleras kontinuerligt, var tredje månad under det första året och periodvis därefter.

DPP-4-hämmarna sänker HbA1c cirka 6-7 mmol/mol men vildagliptin kan reducera HbA1c något mer cirka 10 mmol/mol [1]. 

DPP-4-hämmare rekommenderas inte till patienter med tidigare genomgången pankreatit då det finns ett misstänkt samband, dock med oklar mekanism, mellan behandling med DPP-4-hämmare och uppkomst av pankreatit. Det finns idag dock inga belägg för någon ökad risk för pankreascancer hos människa [5]. Därtill har amerikanska FDA varnat för flera fall av svåra artralgier i samband med behandling med DPP-4-hämmare, då man totalt identifierat 33 fall mellan år 2006 och 2013 [10]. Denna biverkan är således sällsynt, men att FDA reagerat innebär ett observandum, och biverkan anses vara en klasseffekt och gäller alla DPP-4-hämmare.

Motivering

DPP-4-hämmarna har en sämre blodglukossänkande effekt än GLP-1-agonisterna och saknar dessas viktminskande effekt [3]. Metaanalys har visat att DPP-4-hämmarnas blodsockersänkande effekt är sämre än med metformin, sulfonylurea och liraglutid, varför vildagliptin inte tas upp på Kloka Listan. I de nationella riktlinjerna för diabetesvård fick DPP-4-hämmarna generellt en låg prioritet: Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med typ 2-diabetes behandling med GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin (prioritet 5); erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller SGLT-2-hämmare som monoterapi (prioritet 7) [12].

Det finns en ökande evidens från långtidsdata om fördelar och risker med inkretiner. I en metaanalys utvärderades effekten utifrån 40 RCT med totalt 17 446 patienter [13], med ett sammansatt hjärt-kärl-utfall (hjärtkärl-död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke), med relativ risk (RR) 0,82. Även risken för hjärtsvikt, nydebuterad eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt, studerades, med RR 1,08. I en aktuell observationsstudie påverkade inte vildagliptin risken för hjärt-kärl-händelser.

Behovet av kontinuerlig kontroll av leverfunktionen, och anvisning om 2-dos regim vid behov av högre dos, är till nackdel för vildagliptin jämfört med andra DPP-4-hämmare.

 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Aroda VR, Henry RR, Han J, Huang W, DeYoung MB, Darsow T et al. Efficacy of GLP-1 receptor agonists and DPP4 inhibitors: metaanalysis and systematic review. Clinical Therapeutics 2012; 34 (6): 1247-58. PubMed
 2. Zhang Y, Hong J, Chi J, Gu W, Ning G, Wang W.Head-to-head comparison of dipeptidyl peptidase-IV inhibitors and sulfonylureas - a meta-analysis from randomized clinical trials. Diabetes Metab Res Rev. 2014;30:241-56. PubMedFulltext
 3. Wang T, Gou Z, Wang F, Ma M, Zhai SD. Comparison of GLP-1 analogues versus sitagliptin in the management of type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of head-to-head studies. PLoS One. 2014;9(8):e103798. doi: 10.1371/journal.pone.0103798. PubMedFulltext
 4. Anderson SL, Trujillo MJ. Association of Pancreatitis with Glucagon-Like Peptide-1 Agonist Use. Ann Pharmacother. 2010;44:904-9 PubMed
 5. Elashoff M, Matveyenko AV, Gier B,. et al. Pancreatitis, Pancreatic, and Thyroid Cancer with Glucagon-Like Peptide-1-Based Therapies. Gastroenterology 2011;141:150-6. PubMedFulltext
 6. Drucker DJ, Sherman SI, Gorelick FS et al. Incretin-Based Therapies for the Treatment of Type 2 Diabetes:Evaluation of the Risks and Benefits. Diabetes Care 2010;33: 428-33. PubMedFulltext
 7. European Medicines Agency. Review under Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004. Assessment report for GLP-1 based therapies. 25 July 2013. Ema
 8. Giorda CB, Picariello R, Nada E, Tartaglino B, Marafetti L, Costa G et al. Incretin therapies and risk of hospital admission for acute pancreatitis in an unselected population of European patients with type 2 diabetes: a case-control study, Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:111-15. PubMed
 9. Li L, Shen J, Bala MM, Busse JW, Ebrahim S, Vandvik PO et al. Incretin treatment and risk of pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of randomised and non-randomised studies, BMJ 2014;348:g2366. PubMedFulltext
 10. DPP-4 Inhibitors Linked to Severe Joint Pain, FDA Warns MedPage Today
 11. Karagiannis T, Paschos P, Paletas K, Matthews DR, Tsapas A. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for treatment of type 2 diabetes mellitus in the clinical setting: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Mar 12;344:e1369. doi: 10.1136/bmj.e1369. PubMed
 12. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2017. Socialstyrelsen 
 13. McInnes G, Evans M, Del Prato S, Stumvoll M, Schweizer A, Lukashevich V, et al. Cardiovascular and heart failure safety profile of vildagliptin: a meta-analysis of 17 000 patients. Diabetes Obes Metab. 2015;17:1085-92. PubMed
 14. Williams R, de Vries F, Kothny W, Serban C, Lopez-Leon S, Chu C, et al. Cardiovascular safety of vildagliptin in patients with type 2 diabetes: A European multi-database, non-interventional post-authorization safety study. Diabetes Obes Metab. 2017;19(10):1473-8. PubMed

 

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar