.

Graviditet och amning

.

 

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
•   Fysisk aktivitet bör uppmuntras.
•   Kraftig övervikt under graviditet är en riskfaktor för både mor och barn.
•   Vid graviditet ska alkohol undvikas helt.

Vid läkemedelsbehandling i samband med graviditet och amning bör alltid en nytta-riskbedömning göras. Nyttan av ett läkemedel är i många fall större än den eventuella risken.

Dos samt tidpunkt för exponering för ett läkemedel under fosterlivet har stor betydelse. Risken för missbildningar är störst under första trimestern medan läkemedelsbehandling under senare delen av graviditeten kan påverka t.ex. organmognad, tillväxt och centrala nervsystemet. Exponering i slutet av graviditeten kan medföra abstinenssymtom eller annan påverkan på barnet under nyföddhetsperioden.

Såväl akuta som kroniska sjukdomar samt graviditetsrelaterade besvär kräver ofta farmakologisk behandling. En obehandlad sjukdom kan medföra en större risk för barnet än den riskökning en läkemedelsexponering under fosterlivet kan ge. De fysiologiska förändringar som sker under graviditeten påverkar ofta läkemedelsomsättningen. Dosjustering kan behövas. Det kan vara värdefullt att bestämma koncentrationen av läkemedel i plasma när det är möjligt.

Vaccination av gravida, se avsnittet Vaccinationer.

Graviditetsillamående

I första hand

Postafen

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Vid amning är risken för farmakologisk effekt på barnet beroende
av många olika faktorer, t.ex. läkemedelshalten i mjölken, barnets
ålder och allmäntillstånd samt barnets förmåga att ta upp och
eliminera läkemedlet. Prematura barn och sjuka barn är känsligare
för läkemedelspåverkan. Eftersom biverkningar hos spädbarn ofta är
ospecifika är det viktigt att vara observant vid läkemedelsbehandling
under amning.

Specialiserad vård

Nedläggning av amning

Cabergoline …, Dostinex

För information om enskilda läkemedels effekter:

Janusmed fosterpåverkan, Janusinfo.

Janusmed amning, Janusinfo. 

Vid frågor om läkemedel under graviditet och vid amning, kontakta Karolinska läkemedelsinformationscentralen, Karolic; tfn 585 810 60, karolic.karolinska@sll.se.