Matsmältningsorgan

Det finns en överförskrivning av protonpumpshämmare (PPI). Många ordineras PPI utan korrekt indikation eller behandlas onödigt länge.

Indikationer för PPI:
•   Gastroesofageal refluxsjukdom
•   Ulcussjukdom
•   Ulcusprofylax

Ompröva PPI-behandling vid receptförnyelse. Eftersträva lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid. PPI har associerats med ökad risk för pneumoni, frakturer och svår tarminfektion (Clostridium difficile). Avslutande av PPI-behandling kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion (rebound). PPI-behandling kan avslutas utan nedtrappning, men om det inte lyckas kan nedtrappning provas. Vid eventuella utsättningssymtom ges antacida.

Funktionell dyspepsi hör till gruppen funktionella mag-tarmsjukdomar med en prevalens på cirka 10 procent. Diagnosen ställs enligt Rome IV-kriterierna. Det är ett ofarligt men ibland besvärligt tillstånd. Undvik PPI som har en mycket blygsam effekt, liksom eradikering av Helicobacter pylori.

.

Vid lätta till måttliga besvär

Livsstilsåtgärder som att äta små portioner, långsamt och ofta. Fysisk
aktivitet och stresshantering är viktigt.

Vid uttalade besvär

Amitriptylin ..., Saroten

Amitriptylin kan användas då smärta är dominerande symtom. Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Kan orsaka förstoppning. Beakta även övriga antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Se Dyspeptiska besvär, Viss.

.

.

Vid längre tids refluxbesvär bör syrahämmande läkemedel övervägas. Lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras av pågående behandling med syrahämmande läkemedel varför sådan behandling helst ska undvikas inför undersökning.

Hälsosamma levnadsvanor

• Viktnedgång hos överviktiga.
• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i
  avsnittet Psykiatri.
• Höjd huvudända under sömn.

Vid måttliga besvär

Ranitidin …

vid behov

Vid uttalade besvär

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl

Efter utläkningsfasen kan behandlingen ofta vara symtomstyrd.

HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl
Amoxicillin …, Amimox
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2
i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

Vid terapisvikt eller Pc-allergi

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2
i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

HP-negativt duodenal- och ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl


Duodenalulcus: 20 mg x 1 i 2 veckor.
Ventrikelulcus: 20 mg x 1 till gastrokopiverifierad utläkning.

Överväg annan orsak än HP till ulcus. Se över läkemedelsbehandlingen och sätt om möjligt ut COX-hämmare och ASA.

Hos patienter som tidigare haft ulcus kan profylax med protonpumpshämmare övervägas vid långtidsbehandling med ASA eller COX-hämmare. Glukokortikoidbehandling ensamt motiverar inte profylax med protonpumpshämmare.

Se även:
Rekommendationer kring ulcusprofylax med PPI för patienter som haft ulcus, Janusinfo
Blödande magsår
, www.sbu.se

Mycostatin, Nystimex

Specialiserad vård

Esofageal candidiasis

Fluconazol …, Diflucan Solona

kapsel

Metoklopramid …, Primperan

Rörelsesjuka

Förebyggande

Postafen

 
Cytostatikainducerat illamående, se avsnittet Onkologi.
Graviditetsillamående, se avsnittet Graviditet och amning.
Migrän hos vuxna och Migrän hos barn och ungdomar, se avsnittet Neurologi.
Opioidinducerat illamående, se avsnittet Smärta och inflammation.
Postoperativt illamående, se avsnittet Anestesi.

Loperamid …, Dimor Imodium

Verifiera diagnosen med blodprovet 7-OH-kolestenon före behandling. Värdet är förhöjt vid koleretisk diarré.

Questran, Questran Loc

Hälsosamma levnadsvanor

•   Kost med högt fiberinnehåll.

•   Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel löpning eller rask promenad.

I första hand

Vi-Siblin, Vi-Siblin S
Inolaxol

I andra hand

Laktulos …, Duphalac
Lacrofarm, Laxido Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling vid behov

Microlax
Cilaxoral


Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Opioidinducerad förstoppning, se avsnittet Smärta och inflammation.

I första hand

Laktulos …, Duphalac

I andra hand

Laxido Junior, Movicol Junior

Från 2 års ålder


Se även Förstoppning hos barn, Viss

Hälsosamma levnadsvanor

Den viktigaste behandlingen är livsstilsåtgärder som att äta små portioner, långsamt och ofta. Dessutom är fysisk aktivitet och stresshantering viktigt. Fiberrik kost kan lindra besvären både vid IBS-C och IBS-D. Observera dock att flatulensbesvär kan öka med högt fiberintag.

Förstoppning som dominerande avföringsrubbning, IBS-C

I första hand

Vi-Siblin, Vi-Siblin S
Inolaxol

I andra hand

Lacrofarm, Laxido Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol


.

.

Diarré som dominerande avföringsrubbning, IBS-D

Loperamid …, Dimor Imodium


.

Buksmärta

Främst vid IBS-D

Amitriptylin …, Saroten


Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Kan orsaka förstoppning och är inte lämpligt vid förstoppningsdominerad IBS. Beakta även övriga antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Specialiserad vård

Vid svår IBS-C

Constella

Innan symtomatisk behandling av anala besvär inleds ska underliggande allvarlig sjukdom uteslutas.

Symtomatisk behandling

Xyloproct

salva

 

Hälsosamma levnadsvanor

•    Alkohol kan leda till progress av sjukdomen. Vid riskbruk av alkohol, erbjud
     rådgivande samtal.
•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i
     avsnittet Psykiatri. 

Creon 25000
Creon 40000

Specialiserad vård

Tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi

.

.

I första hand

.

.I andra hand

Kontraindicerat vid hjärt- eller njursvikt.

Specialiserad vård

Leversjukdomar

Leverencefalopati

I första hand

Laktulos ..., Duphalac

.

.

.

.

I andra hand - tillägg av

Xifaxan

Recidiverande ascites

Spironolakton ..., Aldactone

Vid behov tilläggsbehandling med

Furosemid ..., Furix, Impugan

Portal hypertension

Propranolol ..., Inderal

Primärprofylax mot blödning.

Primär biliär kolangit (PBC)

Ursochol, Ursofalk Ursosan

Autoimmun hepatit

I första hand

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin ..., Imurel

I tredje hand

Budenofalk

enterokapsel

Takrolimus ..., Adoport Adport

Specialiserad vård

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Okomplicerad mikroskopisk kolit och proktit kan handläggas i primärvården, vid behov i samråd med gastroenterolog. Mer komplicerade fall samt inflammatorisk tarmsjukdom i övrigt behandlas av gastroenterolog.

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rekommendera rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad
    rökavvänjning. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Se även IBD - Inflammatorisk tarmsjukdom, Viss.

I första hand

5-ASA

Asacol

tablett

Asacol, Mesasal

supp

Pentasa tablett, rektalsusp,supp
Pentasa Sachet depotgranulat
Salofalk

rektalskum, enterodepotgranulat

STEROIDER

Betapred

inj

Prednisolon Klysma Unimedic
Prednisolon APL

supp

Prednisolon ...

tablett

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin …, Imurel
Budenofalk

enterokapsel

I tredje hand

Humira
Inflectra