Hjärta och kärl

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor ska följa de Nordiska
     näringsrekommendationerna (NNR 2012). Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Statiner är väldokumenterade för reduktion av morbiditet och mortalitet. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade lipidrubbningar bör risken och inte kolesterolnivån styra behandlingen. Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom och många patienter avbryter medicineringen.

STATINER

I första hand

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

I andra hand - vid biverkningar eller interaktioner

Rousuvastatin ..., Crestor

Rosuvastatin har en mindre omfattande klinisk dokumentation än atorvastatin och simvastatin men de tre medlen anses ha klasseffekter avseende skydd mot kardiovaskulära händelser.

För patienter med mycket hög risk som patienter med akut koronart syndrom eller avancerade lipidrubbningar eftersträvas ofta en mer intensiv statinbehandling (atorvastatin 40–80 mg/dygn). Beakta interaktioner och att risken för biverkningar är dosberoende.

Muskelsymtom under statinbehandling föranleder behandlingsavbrott, men kan ha andra orsaker än statinen. Framgångsrik återinsättning av en statin minskar patientens kardiovaskulära risk. Börja då med låg dos och titrera upp. Byte mellan de likartade atorvastatin och simvastatin är mindre lämpligt. Om byte av preparat behövs är rosuvastatin att föredra.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag, Janusinfo.

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetimib..., Ezetrol

Övervägs som tilläggsbehandling till statin för sekundärprevention efter akut koronart syndrom/hjärtinfarkt när en mer intensiv lipidsänkande behandling bedöms vara angelägen. Bäst dokumenterat vid samtidig diabetes och/eller hög ålder. Övervägs även som tillägg till statin för primärprevention till patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.

Definitionen av hypertoni är som tidigare ≥140/90 mmHg. Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention och är väldokumenterat upp till åtminstone 85 års ålder. En välfungerande blodtryckssänkande behandling ska inte sättas ut på grund av hög ålder. I dag föreligger en underbehandling av hypertoni och många patienter avbryter behandlingen. Fler patienter bör nå målblodtryck och detta är särskilt viktigt för patienter med hög hjärt-kärlrisk, till exempel de med tidigare stroke/TIA, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer artärsjukdom, diabetes eller njursjukdom.

Behandlingsmål, under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤65 år 120–130/70–80 mmHg
>65 år 130–139/70–80 mmHg

För målblodtryck vid diabetes och kronisk njursjukdom, se avsnittet Endokrinologi respektive Njursjukdomar.

De flesta hypertonipatienter behöver sättas in på kombinationsbehandling med två läkemedel redan från början.

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. Det är viktigt att patienten mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel -bakgrundsdokumentation, Läkemedelsverket.

Se även 
Multifaktoriell behandling vid diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.
Prevention vid medicinsk njursjukdom i avsnittet Njursjukdomar. 
Rekommendationer för behandling av hypertoni, Janusinfo.

Sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten och följ upp.
Ofta behövs två läkemedel redan från början. Läs mer »

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Klomentan Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Hydroklortiazid ..., Esidrex
Amiloferm mite, Normorix mite Sparkal mite
Amiloferm, Normorix Sparkal

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB plus amlodipin och/eller diuretikum är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (njurpåverkan, elektrolytrubbningar) utan ytterligare förbättring av prognosen.

Fasta kombinationspreparat

Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Enalapril Comp... Linatil comp
Renitec comp
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus Candemox Comp
Candesarstad Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Klomentan Comp Losarstad Comp
Marozid

Tilläggsbehandling

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.

ALDOSTERONANTAGONIST

(Mineralkortikoidreceptorantagonist, MRA)

Spironolakton …

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.

ALFABLOCKERARE

Doxazosin …, Alfadil Cardura
Carduran

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

Trandate

Se Lipidsänkande behandling ovan.

TROMBOCYTHÄMMARE

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Klopidogrel är alternativ vid ASA-överkänslighet.

Vid tidigare ulcussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel. Klopidogrel är även alternativ till tikagrelor som tidsbegränsat tillägg till ASA för vissa patientgrupper efter hjärtinfarkt eller efter PCI.

Se Rekommendationer för behandling av kranskärlssjukdom med ADP-receptorhämmare, Janusinfo.

Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt

.

TROMBOCYTHÄMMARE

Se Trombocythämmare ovan.

Specialiserad vård

TROMBOCYTHÄMMARE

Brilique

Tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA efter instabil kranskärlssjukdom.

Specialiserad vård

ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL

Arixtra
Heparin LEO

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

100 - 200 mg/dygn

Se Lipidsänkande behandling ovan.

ACE-HÄMMARE

Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni

Ramipril ..., Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg

I första hand

Spironolakton …

25 (-50) mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi.

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi.

Angina pectoris

Anfallskuperande


NITROGLYCERIN

Glytrin, Nitrolingual

spray

Suscard

buckaltablett

Specialiserad vård

Nitroglycerin Abcur

inf

Anfallsförebyggande


BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC


KALCIUMANTAGONISTER

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc
Isoptin Retard

Försiktighet med verapamil i kombination med betablockad på grund av risk för bradyarytmier.


LÅNGVERKANDE NITRAT

Isosorbidmononitrat …, Imdur Isomex
Isonova

Ingen hjärtsviktsbehandling har ännu visats förbättra prognosen vid HFpEF*. Behandling av underliggande hjärtkärlsjukdom (t.ex. hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer) och komorbiditet (t.ex. diabetes, njursvikt, lungsjukdom, övervikt, anemi) kan påverka förloppet positivt. Diuretika ges vid symtom.

* Heart Failure with preserved ejection fraction, HFpEF

Detta är en gråzon. Dessa patienter har tidigare ansetts ha ”diastolisk hjärtsvikt” varför samma behandlingsrekommendation som vid HFpEF gäller. Det finns dock ofta anledning att behandla med RAAS-blockad och betablockad som vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (systolisk hjärtsvikt).

** Heart Failure with mid-range ejection fraction, HFmrEF

*** Heart Failure with reduced ejection fraction, HFrEF

Behandlingarna i ”hjärtsviktstrappan” förbättrar både symtom och prognos. Titrera om möjligt läkemedelsbehandlingen till måldoser. Utöver detta ges diuretika vid symtomatiskt behov. Digoxin kan övervägas vid förmaksflimmer eller symtomatiskt behov. Hälsosamma levnadsvanor är viktiga även vid hjärtsvikt.

Remiss till hjärtsviktsmottagning på sjukhus bör utnyttjas för hjälp med diagnostik, dostitrering, information och fortsatt vårdplanering. Efter optimering av läkemedelsbehandlingen görs en ny evaluering av hjärtfunktionen. Vid fortsatt nedsatt ejektionsfraktion (EF ≤35 %) bör remiss skickas för ställningstagande till sviktpacemaker (CRT, övervägs vid QRS-bredd ≥130 ms) defibrillator (ICD) eller annan tilläggsbehandling.

Se även Hjärtsvikt, Viss

Icke symtomgivande hjärtsvikt; NYHA I

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec

måldos (20-) 40 mg/dygn

Ramipril …, Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.

 

Vid ACE-hämmarintolerans

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Candexetil
Kairasec
Kandrozid

måldos 32 mg/dygn

Losartan …, Klomentan Losarstad

måldos 150 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.

Symtomgivande hjärtsvikt; NYHA II-IV

Läkemedel enligt ovan i kombination med

BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF

måldos 10 mg/dygn

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

måldos 200 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.

Symtomgivande hjärtsvikt (NYHA ll-lV) och måttlig till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen (EF ≤35 %)

Läkemedel enligt ovan i kombination med

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

I första hand

Spironolakton …

25-50 mg/dygn

Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l tolereras).

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi i (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l tolereras).

Specialiserad vård

För patienter med EF ≤35 % och symtom trots optimal behandling enligt hjärtsviktstrappan ovan

Remiss till hjärtsviktsmottagning för handläggning enligt protokoll för nationellt ordnat införande. Observera att läkemedlet inte ska kombineras med ACE-hämmare.

Specialiserad vård

Överväg vid hjärtfrekvens ≥75 slag/minut i vila hos patienter med sinusrytm och EF ≤35 % som förblir i NYHA II-IV trots fullgod läkemedelsbehandling enligt ovan (särskilt betablockerare i maximal tolererad dos).

Ivrabradin..., Procoralan

Symtomatisk hjärtsviktsbehandling

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Furosemid …, Furix Impugan
Lasix Retard
Hydroklortiazid ..., Esidrex

* Tiazider har sämre effekt vid nedsatt njurfunktion. Ska inte användas
vid eGFR <30 ml/min.

** Observera att furosemid ofta behöver dosökas vid försämrad njurfunktion. Monitorera effekten.

Vid hypokalemi

I första hand

Spironolakton …,

I andra hand

Kaliumklorid ..., Kaleorid

Vid järnbrist med eller utan anemi

Ferinject

Järnbehandling ska övervägas vid S-ferritin <100 mikrog/l eller vid S-ferritin 100-299 mikrog/l och P-transferrinmättnad <0,2 (20 procent).

Vid förmaksflimmer eller som symtomatisk tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt

Överväg

Digoxin BioPhausia

Ska användas i låg dos. Kontrollera plasmakoncentrationen vid behov.

Ta ställning till tromboemboliprofylax med antikoagulantia, se nedan. Valet mellan frekvensreglerande och rytmreglerande strategi styrs huvudsakligen av patientens symtom. Behandla bakomliggande sjukdomar och riskfaktorer som hypertoni och obstruktiv sömnapné.

Frekvensreglering

God frekvensreglering är viktigt vid förmaksflimmer/-fladder. Digoxin rekommenderas inte som monoterapi för frekvensreglering.

I första hand

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC
Isoptin Retard

(i tvådos)

Det kan finnas skäl att kombinera betablockerare och verapamil för att åstadkomma en bättre frekvensreglering. Vid kombinationsbehandling bör risk för bradykardi beaktas.

I andra hand - vid otillräcklig effekt, överväg tillägg av

Digoxin BioPhausia

Ska användas i lågdos. Kontrollera plasmakoncentration vid behov. Vid kombinationsbehandling med betablockerare eller verapamil bör risk för bradykardi beaktas.

Specialiserad vård

Rytmreglering

Vid symtomatiskt förmaksflimmer/-fladder bör elkonvertering, antiarytmikabehandling och ablation övervägas. Dessa behandlingar styrs via specialistvården. Antiarytmiska läkemedel kan ge allvarliga biverkningar. Beakta eventuell tillkomst av kontraindikationer under pågående behandling (t.ex. hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, njursvikt, QT-förlängning). Sätt ut antiarytmika vid övergång från paroxysmalt till permanent/kroniskt flimmer/fladder. 

ANTIARYTMIKA

I första hand

Multaq
Tambocor

Dronedaron interagerar med antikoagulantia.

* Bör vanligen kombineras med betablockerare

.

I andra hand - vid strukturell hjärtsjukdom

Cordarone

tablett, inj

Tromboemboliprofylax

Använd riskskattning med CHA2DS2-VASc för ställningstagande till antitrombotisk behandling. CHA2DS2-VASc ≥2 för män och ≥3 för kvinnor innebär indikation för antikoagulantiabehandling. Vid CHA2DS2-VASc =1 för män och =2 för kvinnor: överväg antikoagulantiabehandling, framför allt vid ålder över 65 år. Risken för tromboembolism ökar kontinuerligt med stigande ålder.

Försök att åtgärda påverkbara riskfaktorer för blödning såsom högt blodtryck och överkonsumtion av alkohol. Undvik preparat som ökar blödningsrisken, till exempel COX-hämmare (NSAID), SSRI och omega-3-fettsyror. Hos sköra äldre patienter med hög blödningsrisk måste en klinisk bedömning göras angående nyttan av behandlingen.

Perorala antikoagulantia
Samtliga perorala antikoagulantia ställer särskilda krav på patientinformation och systematisk uppföljning med kontroll av compliance, njurfunktion, Hb, eventuella interaktioner med andra läkemedel samt blödningsrisken. Man ska ha samma respekt för nya orala antikoagulantia (NOAK) som för warfarin. NOAK är kontraindicerade vid mekanisk hjärtklaff och vid signifikant mitralisstenos.

Patienten ska förses med antikoagulantiabricka för respektive läkemedel och varning ska noteras i den elektroniska journalen.

Beprövade reverseringsrutiner finns för warfarin och för dabigatran finns en specifik antidot (idarucizumab). För samtliga NOAK finns möjlighet att mäta plasmakoncentrationer.

ASA rekommenderas inte på indikationen förmaksflimmer eftersom det ger avsevärt sämre skydd än antikoagulantia mot tromboembolisk stroke, utan att vara säkrare.

För mer detaljerad information se Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia, Janusinfo.

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner via cytokrom P450. Var försiktig hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion. Dabigatran är kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Observera att warfarin ska användas för patienter med mekanisk klaff eller signifikant mitralisstenos.

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.

Se även:
Information till förskrivare om självtestning och egenvård
vid behandling med warfarin
, Janusinfo.

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, Janusinfo.

Broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi finns på Janusinfo och kan beställas via e-post medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se.

Endokarditprofylax, se avsnittet Infektioner.
Antikoagulantiabehandling, Viss. 

Warfarin är det antikoagulantium som ska användas av patienter med mekanisk klaff.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Gångträning, Benartärsjukdom; Fyss.
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Lipidsänkande behandling.
Se Lipidsänkande behandling ovan. Till samtliga patienter med påvisad perifer artärsjukdom.

Blodtryckssänkande behandling
Målblodtryck 130-135/80-85 mmHg, se Hypertoni ovan.

Blodsockerreglering
Se Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

eller

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE. 

Immobilisering är en riskfaktor för insjuknande.

Beakta blödningsrisken, till exempel vid nedsatt njurfunktion.

Profylax

I samband med kirurgi och vid immobilisering

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

.

Behandling av VTE

I väntan på diagnostik är det viktigt att direkt initiera antikoagulantiabehandling, lämpligen med lågmolekylärt heparin. Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning samt behandlingstidens längd.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland
aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Lågmolekylärt heparin ska ges i behandlingsdos i 5 dagar innan dabigatran sätts in. Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, allvarlig koagulationsrubbning eller uttalat nedsatt njurfunktion

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid cancerassocierad VTE

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid långtidsbehandling kan perorala antikoagulantia övervägas.

Cancerassocierad venös tromboembolism, Janusinfo.

Specialiserad vård

OFRAKTIONERAT HEPARIN

Heparin LEO

Specialiserad vård

PENTASACKARID

Arixtra

Specialiserad vård

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL

Actilyse

K-VITAMIN

Konakion Novum

inj

För användning av Konakion Novum, se Antikoagulantiabehandling med AVK och LMH, Viss.

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Tranexamsyra ..., Cyklokapron Cyklonova
Tranexa

tablett

Cyklokapron

brustablett

Specialiserad vård

FRISÄTTARE AV VON WILLEBRAND-FAKTORN OCH FAKTOR VIII

Octostim

Specialiserad vård

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Cyklokapron

inj

Specialiserad vård

PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT

Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med Konakion Novum. Protrombinkomplexkoncentrat används också i vissa fall med allvarlig blödning hos patienter som behandlas med faktor-Xa-hämmare.

Se vidare Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel, Läkemedelsverket. Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi, Janusinfo.

ANTIDOT TILL DABIGATRAN

Specialiserad vård

Praxbind

Upprepad dos kan behövas.