Osteoporos

Många patienter med hög frakturrisk erbjuds inte adekvat läkemedelsbehandling och andra frakturpreventiva åtgärder. Underbehandling föreligger framförallt avseende sekundärprevention efter fraktur.

Använd FRAX-verktyget som stöd vid bedömning av frakturrisk.

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av osteoporos:

• Fallprevention inklusive regelbundna läkemedelsgenomgångar. Överväg remiss till   arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet vid osteoporos, Fyss. Överväg FaR.
• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri. 
• Väl sammansatt kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa de Nordiska   näringsrekommendationerna (NNR 2012). Normal kroppsvikt (lågt BMI är en riskfaktor   för osteoporosfraktur).
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Osteoporos; www.viss.nu
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar;
www.socialstyrelsen.se

Osteoporos, Viss

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Benresorptionshämmande läkemedel ges i kombination med kalcium och D-vitamin till patienter med hög risk för fraktur. Dålig tandstatus åtgärdas före behandling för att minska risken för osteonekros i käkben.

I första hand

BISFOSFONATER

Alendronat … Veckotablett, Alenat Veckotablett Fosamax Veckotablett

* Kombinationsförpackning

Zoledronsyra …, Zoledronic Acid... Aclasta inf

inf 5 mg

Bisfosfonater ges endast till patienter med GFR över 35 ml/min. Intag av peroral bisfosfonat och kalcium ska ske vid skilda tidpunkter för att inte försämra absorptionen av bisfosfonat. Vid sväljsvårigheter, problem med att ta läkemedlet på rätt sätt eller med följsamhet, bör zoledronsyra eller denosumab väljas.

Ompröva bisfosfonatbehandlingen efter 3–5 år då behandlingseffekten kvarstår lång tid efter utsättning. Vid mycket hög frakturrisk kan längre behandlingstid övervägas.

I andra hand
Denosumab ordineras till patienter med intolerans mot bisfosfonat, GFR under 35 ml/min eller med nedsatt allmäntillstånd där en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel.

I andra hand
Denosumab ordineras till patienter med intolerans mot bisfosfonat, GFR under 35 ml/min eller med nedsatt allmäntillstånd där en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel.

ÖVRIGA BENRESORPTIONSHÄMMARE

Prolia

inj

Beakta risken för hypokalcemi, särskilt vid grav njurfunktionsnedsättning (GFR under
35 ml/min).

Den ökade bentätheten som erhållits av behandlingen med denosumab förloras efter utsättning, och risken för kotfrakturer ökar (reboundfenomen). Därför rekommenderas tillsvidarebehandling, till skillnad mot vad som gäller för bisfosfonater.

Ges till patienter som behandlas med kortison eller osteoporosläkemedel samt vid bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist. För övriga är det inte visat att den medicinska vinsten överstiger riskerna.

Kalcipos-D forte

tablett

Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte Recikalc-D forte

tuggtablett

Rekommenderad dygnsdos är 500 mg kalcium/800 IE kolekalciferol.