.

Urologi

.

.

 

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), omfattar både tömnings- och lagringssymtom.

I första hand

ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE

Alfuzosin …, Bundisarin Lafunomyl
Xatral OD

Underlättar urinavflödet genom att relaxera muskulatur i prostata och
blåshals och har en snabbt insättande effekt. Full effekt uppnås efter några veckor.

I andra hand - vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE

Finasterid …

Vid verifierad förstoring av prostata (>40 ml eller PSA >1,4 μg/L). En tillförlitlig metod för att mäta prostata är transrektalt ultraljud. 5-alfareduktashämmare påverkar körtelns storlek, som krymper med i medeltal 20 %. Behandlingseffekten kan utvärderas först efter 3–6 månader.

Vid förstoring av prostatakörteln bör PSA tas före och efter 6–12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6–12 månader bör remiss till urolog övervägas.

Alfa-1-receptorblockerare kombineras med 5-alfa-reduktashämmare hos patienter med förstorad prostata. Efter cirka 9 månader kan ofta alfa-1-receptorblockeraren sättas ut.

Se även Nedre urinvägssymtom, LUTS, hos män över 40 år; Viss

Vid lagringssymtom, se avsnittet Trängningar, trängningsinkontinens nedan.

Specialiserad vård

Prostatacancer

Prostatacancer - endokrin terapi, se avsnittet Onkologi.

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa.
Läs mer »

Rekommendationerna avser både kvinnor och män.

Behandlingen innebär först och främst förändrade levnadsvanor, som till exempel normalisering av vikt och vätskeintag. Blås- och bäckenbottenträning har visad effekt.

För postmenopausala kvinnor kan lokala östrogener ha god effekt, se Slidtorrhet i avnittet om Gynekologi och obstetrik.

Muskarinreceptorantagonister (till exempel tolterodin) och andra perorala läkemedel mot trängningar och trängningsinkontinens har en likvärdig men blygsam effekt. Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Dryck- och urinmätningslista bör föras innan och under behandlingen för att utvärdera effekten. Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga. Vissa antikolinerga läkemedel kan orsaka kognitiva störningar hos äldre, men det är inte belagt för tolterodin.

Se även Läkemedel med antikolinerga effekter i avnittet om Äldre och läkemedel. 

MUSKARINRECEPTORANTAGONIST

Tolterodin ..., Detrusitol

tablett

Tolterodin ..., Detrusitol SR

depotkapsel

Hälsosamma levnadsvanor

• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
• Undvik övervikt.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss.

PDE5-HÄMMARE (FOSFODIESTERAS-5-HÄMMARE)

Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. Patienter med vissa synnervssjukdomar ska undvika behandling med PDE5-hämmare.

Effektdurationen är cirka 6 timmar för sildenafil och cirka 36 timmar för tadalafil.

Sildenafil …, Idilico Viagra
Tadalafil ..., Cialis

PGE1-ANALOG - när PDE5-hämmare är olämpligt

Bondil

uretralstift

Specialiserad vård

Caverject
Caverject Dual

inj

KOMBINATIONSPREPARAT Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP) + alfa-receptorantagonist

Specialiserad vård

Invicorp

inj

LOKALANESTETIKUM

Xylocain

gel