Vaccinationer

 

Rekommendationer för vaccination av barn och särskilda riskgrupper samt beställningsrutiner och information om upphandlade vacciner finns på Janusinfo och Vårdgivarguiden.

.

Se Barnvaccinationer, Janusinfo. Dokumentet innehåller information
om de vacciner som ingår i programmet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information om sjukdomarna som ska förebyggas. Informationen kan appliceras på vuxna i de fall där det är aktuellt, förutom avseende doseringar.

Tabell: Tidpunkt för de olika vaccinationerna enligt nedanstående schema

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering ofullständigt vaccinerade barn, Vårdgivarguiden. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.

Pneumokockvaccination för barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för att drabbas av pneumokockinfektion

Se Pneumokocker – vaccinering av riskgrupper, Vårdgivarguiden.
Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår pneumokockinfektion. Dokumentet innehåller information om när och hur polysackaridvaccin respektive konjugatvaccin ska användas till barn och vuxna som har ökad eller mycket stor risk för pneumokockinfektion.

Influensavaccin till personer i alla åldrar med underliggande sjukdomar

Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår influensainfektion. På Vårdgivarguiden finns information
om vilka riskgrupper det gäller och vilken dosering som är aktuell
för barn respektive vuxna.

Splenektomerade – vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Se Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter
inför eller efter splenektomi
, Janusinfo. Splenektomi ökar
risken för allvarliga infektioner med kapslade bakterier till exempel
pneumo- och meningokocker. Vägledningen är övergripande och andra
scheman/vacciner kan vara aktuella för vissa patientgrupper,
till exempel vid hematologiska sjukdomar.

Se Vaccinationer, Infpreg. Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot befarad smitta och infektion. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland även rekommenderas även för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion.

Vaccination mot influensa för gravida

Vaccination av gravida skyddar framför allt kvinnan mot svår sjukdom och behov av intensivvård och rekommenderas från vecka 17, men så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen senareläggas. Gravida med underliggande kroniska sjukdomar ska däremot vaccineras så snart som möjligt under influensasäsong, även om detta sker innan vecka 17. Vaccinationen skyddar också det nyfödda barnet mot influensa under de första 3-4 levnadsmånaderna. Se Influensavaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten.

Den årliga vaccinationskampanjen mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion

Kampanjen riktar sig bl.a. till personer som är 65 år eller äldre.
Information finns på Vårdgivarguiden.

Vaccination mot herpes zoster (bältros)

Se Vägledning för användning av Zostavax-vaccin mot bältros, Janusinfo. Rekommendationen rör vaccin mot herpes zoster, och dess komplikation postherpetisk neuralgi. Det är godkänt för personer som är 50 år och äldre.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) – rekommendationer för vaccination av immunsupprimerade

Se TBE-vaccination, Vårdgivarguiden. Observera att riktlinjerna för TBE-vaccinering skiljer sig åt beroende på ålder när grundvaccination påbörjas, samt om personen är immunsupprimerad när grundvaccination påbörjas.

Stelkrampsprofylax (tetanus)

För rekommendationer för stelkrampsprofylax vid sårskador hänvisas till Vårdgivarguiden.

Påfyllnadsvaccination mot difteri och stelkramp (tetanus)

Vaccination mot difteri och stelkramp enligt barnvaccinationsprogrammet innebär inte livslångt skydd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar booster vart tjugonde år. Läs mer på Vaccin mot stelkramp, Folkhälsomyndigheten.