Endokrinologi

 

Hälsosamma levnadsvanor

• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri.
• Väl sammansatt kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska   näringsrekommendationer 2012. Överväg hänvisning till distriktssköterska eller dietist   för individanpassning.
• Viktnedgång vid övervikt. Regionalt vårdprogram övervikt och fetma, Vårdgivarguiden
• Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR. Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus –
   typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, Fyss
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

 

Mål för HbA1c
God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c
≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, 42–48 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Hos äldre och svårt sjuka, där målet är symtomfrihet snarare än förebyggande av diabeteskomplikationer, är högre värden acceptabla.

Multifaktoriell behandling
Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom glukoskontroll är det viktigt att uppnå god blodtryckskontroll (målblodtryck, se Hypertoni i avsnittet Hjärta och kärl), dock med försiktighet vid neuropati/ortostatism och hos äldre. ACE-hämmare eller ARB är förstahandsmedel vid diabetes mellitus med mikroalbuminuri. Statinbehandling är oftast indicerad. För en mer precis kardiovaskulär riskskattning rekommenderas NDRs riskmotor.

Se avsnittet Hjärta och kärl.

Diabetes, Viss

Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes, Läkemedelsverket

Att förbygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel, Läkemedelsverket

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen.

 

Diabetes mellitus typ 2 – behan
För preparatval seDiabetes mellitus typ 2 – behandlingsöversiktFör preparatval se följande sidor.

Diabetes mellitus typ 2 – behandlingsöversikt
För preparatval se nedan.

Oavsett samsjuklighet behöver många patienter förr eller senare insulinbehandling för acceptabel glukoskontroll. Då är det vanligen lämpligt att börja med medellångverkande humaninsulin till natten.

Diabetes mellitus typ 2

Steg 1

Hälsosamma levnadsvanor, se ovan.

Metformin …, Metforgen

.

Beakta kontraindikationer (t. ex. hög ålder, nedsatt njurfunktion, annan organsvikt). Ska alltid sättas ut vid risk för vätskebrist (oavsett eGFR). Ska sättas ut i samband med kontraströntgen om eGFR <45 ml/min. Patientinformation finns för utskrift på Janusinfo.

Vid samtidig hjärtsvikt bör tidig behandling med SGLT2-hämmare övervägas, se Steg 2.

Steg 2

Individualiserad tilläggsbehandling ges om metformin inte ger tillräcklig effekt eller inte är lämpligt. Ofta behövs kombinationer av olika preparat, men det är olämpligt att kombinera GLP-1-agonist och DPP4-hämmare eftersom båda är inkretinläkemedel. Insulinfrisättare och insulin är inte heller lämpliga att kombinera på grund av ökad hypoglykemirisk. Vid val av läkemedel bör särskilda överväganden göras vid tillstånden nedan. Oavsett samsjuklighet behöver många patienter förr eller senare insulinbehandling för acceptabel glukoskontroll. Då är det vanligen lämpligt att börja med medellångverkande humaninsulin till natten.

Nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min) behöver många läkemedel dosjusteras.
Vid eGFR <30 ml/min är metformin kontraindicerat men nedanstående läkemedel kan användas.
Vid eGFR <15 ml/min eller dialysbehandling är insulin indicerat.

GLP-1-AGONISTER

Victoza

(injektion 1 gång per dag)

Ozempic

(injektion 1 gång per vecka)

Används inte vid eGFR <15 ml/min.

INSULINFRISÄTTARE

Repaglinid …, Novonorm

Insuliner se nedan

Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Omfattar angina pectoris, genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom, TIA/stroke

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Ska inte nyinsättas vid eGFR <60 ml/min.
Utsättes vid eGFR <45 ml/min. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör byte till/tillägg av GLP-1-agonist eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

GLP-1-AGONISTER

Victoza

(injektion 1 gång per dag)

Ozempic

(injektion 1 gång per vecka)

Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör byte till/tillägg av SGLT2-hämmare eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

Hjärtsvikt

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Ska inte nyinsättas vid eGFR <60 ml/min.
Utsättes vid eGFR <45 ml/min.

Övervikt och fetma

 

I första hand

GLP-1-AGONISTER

Victoza

(injektion 1 gång per dag)

Ozempic

(injektion 1 gång per vecka)

Behandlingen ska utvärderas. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör byte till/tillägg av SGLT2-hämmare eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

I andra hand

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Ska inte nyinsättas vid eGFR <60 ml/min.
Utsättes vid eGFR <45 ml/min. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

Mest sjuka äldre

DPP4-HÄMMARE

Trajenta

Kan användas utan dosjustering oavsett njurfunktion

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal

Ingen samsjuklighet enligt ovan

INSULINFRISÄTTARE

Glimepirid … , Amaryl
Repaglinid … , Novonorm

Insuliner se nedan

Insuliner

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal

MIXINSULINER

Humalog Mix

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

I första hand

Insulin lispro Sanofi

I andra hand

Inte för nyinsättning

Novorapid

Iterering endast när byte till Insulin lispro Sanofi bedöms ogenomförbart.

Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 1

.

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

I första hand

Insulin lispro Sanofi

I andra hand

När annat direktverkande insulin har prövats och inte bedömts ändamålsenligt

I andra hand

Inte för nyinsättning

Novorapid

Iterering endast när byte till Insulin lispro Sanofi bedöms ogenomförbart

LÅNGVERKANDE INSULINANALOG

I första hand

Abasaglar

100 E/ml

I andra hand
När endos av insulin glargin 100 E/ml inte täcker dygnsbehovet av basinsulin

Toujeo

300 E/ml

I andra hand
Inte för nyinsättning. Iterering endast när byte till Abasaglar bedöms olämpligt

Lantus

100 E/ml

Svår hypoglykemi/insulinkoma

Glucagon Novo Nordisk

Hypoglykemi vid behandling med glibenklamid, glimepirid och andra sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska föranleda inläggning.

För diagnostik och behandling av tyreoideasjukdomar, se Viss

TYREOIDEAHORMON

Levaxin

Specialiserad vård

TYREOSTATIKA

Kan orsaka neutropeni och allvarlig leverskada. Vid feber/infektion, kontrollera neutrofila granulocyter akut. Följ leverenzymer regelbundet, särskilt vid behandling med propyltiouracil.

Tiamazol ...,Thacapzol

Vid intolerans mot tiamazol

D-vitaminbrist definieras som S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Se även D-vitaminbrist, Viss

D-VITAMIN

Benferol, Fultium

800 IE/dygn

Divisun

2000 IE/dygn

Vid samtidigt lågt kalciumintag

Kalcipos-D forte

tablett

Bencium, Calcichew-D3 Citron Kalcipos-D forte
Recikalc-D Forte

tuggtablett

Specialiserad vård

Brist på binjurebarkshormon

De tidiga symtomen är diffusa – trötthet, aptitlöshet, koncentrationssvårigheter, hypotoni och ospecifika smärtor. Binjurebarkssvikt är en ovanlig men viktig differentialdiagnos vid cirkulationssvikt. Snabb diagnostik och behandling är livräddande. Binjurebarkssvikt kan också uppträda efter kortisonbehandling.

GLUKOKORTIKOID

Hydrokortison ...

tablett

Hydrokortison ...,Solu-Cortef

inj

MINERALKORTIKOID

Florinef

Specialiserad vård

Hyperprolaktinemi

Utredning på endokrinologisk och/eller gynekologisk specialistklinik. För kvinnor se även i avsnittet Gynekologi och obstetrik.

DOPAMINAGONISTER

Parlodel, Pravidel
Cabergoline …, Dostinex

Specialiserad vård

Manlig hypogonadism

TESTOSTERON

Tostrex

gel

Nebido

inj

Se även Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism), Viss

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.