Osteoporos

 

Många patienter med hög frakturrisk erbjuds inte adekvat läkemedelsbehandling och andra frakturpreventiva åtgärder. Underbehandling föreligger framförallt avseende sekundärprevention efter fraktur. Läs om osteoporos och möjligheten att använda FRAX-verktyget som stöd vid bedömning av frakturrisk, Viss.

Osteoporos, Viss

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av osteoporos:

• Fallprevention inklusive regelbundna läkemedelsgenomgångar. Överväg remiss till   arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet vid osteoporos, Fyss. Överväg FaR.
• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri. 
• Väl sammansatt kost enligt Nordiska näringsrekommendationer 2012. Normal   kroppsvikt (lågt BMI är en riskfaktor för osteoporosfraktur).
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Osteoporos; www.viss.nu
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar;
www.socialstyrelsen.se

.

.

Skelettspecifik behandling i form av benresorptionshämmande läkemedel ges i kombination med kalcium och D-vitamin till patienter med hög risk för fraktur. Dålig tandstatus åtgärdas före behandling för att minska risken för den ovanliga biverkningen osteonekros i käkben. Eftersom följsamhet till behandling med perorala bisfosfonater är låg rekommenderas infusionsbehandling med zoledronsyra i första hand.

I första hand

BISFOSFONAT

Zoledronsyra …, Zoledronic Acid... Aclasta inf

inf 5 mg

I andra hand

 

BISFOSFONAT

Alendronat … Veckotablett, Alenat Veckotablett
Tridepos

kombinationsförpackning

Peroral bisfosfonat används inte vid sväljningssvårigheter. Intag av peroral bisfosfonat och kalcium ska ske vid skilda tidpunkter för att inte försämra absorptionen av bisfosfonat.

Bisfosfonater ges endast till patienter med eGFR >35 ml/min. Vanligtvis behandlingstid 3–5 år. Behandlingseffekten kvarstår lång tid efter utsättning. Vid mycket hög frakturrisk kan längre behandlingstid övervägas.

ÖVRIG SKELETTSPECIFIK BEHANDLING

Prolia

inj

Denosumab ordineras till patienter med intolerans mot bisfosfonat, eGFR <35 ml/min eller med nedsatt allmäntillstånd där en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel.

Beakta samtidigt risken för hypokalcemi vid grav njurfunktionsnedsättning.

Den ökade bentätheten som erhållits av behandlingen med denosumab förloras efter utsättning, och risken för kotfrakturer ökar (reboundfenomen). Därför rekommenderas tillsvidarebehandling, till skillnad mot vad som gäller för bisfosfonater.

Ges till patienter som behandlas med kortison eller skelettspecifika läkemedel samt vid bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist. För övriga är det inte visat att den medicinska vinsten överstiger riskerna.

Kalcipos-D forte

tablett

Bencium, Calcichew-D3 Citron Kalcipos-D forte
Recikalc-D forte

tuggtablett

Rekommenderad dygnsdos är 500 mg kalcium/800 IE kolekalciferol.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.