Tillbaka

polystyrensulfonat
Resonium

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperkalemi vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Metabol acidos kan medföra hyperkalemi. Denna acidos ska korrigeras innan hyperkalemi behandlas med Resonium. Innan jonbytare insätts bör läkemedel som bidrar till hyperkalemi (till exempel kaliuminnehållande eller aldosteronhämmande läkemedel) utsättas eller minskas och patienten bör även få kostråd för att undvika kaliumrika födoämnen.

Akut, livshotande hyperkalemi ska inte behandlas enbart med Resonium. Kontakta njurmedicinare eller akutläkare/intensivvårdsläkare för råd. Se Region Stockholms behandlingsprogram Akut internmedicin

Miljörisk vid användning av polystyrensulfonat kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Resonium, natriumpolystyrensulfat, är en välbeprövad jonbindare med lågt pris. Priset för nya kaliumsänkande läkemedel (patiromer och natriumzirkoniumcyklosilikat) är avsevärt högre än för Resonium.  En meta-analys visar att det saknas studier för jämförelse av effekt och biverkningar mellan dessa läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mount DB. Chapter 49: Fluid and Electrolyte Disturbances in Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. AccessMedicine
  2. Akut Internmedicin, behandlingsprogram 2019.  Akut internmedicin 
  3. Natale P, Palmer SC, Ruospo M, Saglimbene VM, Strippoli GF. Potassium binders for chronic hyperkalaemia in people with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jun 26;6(6):CD013165. doi: 10.1002/14651858.CD013165.pub2. PMID: 32588430; PMCID: PMC7386867. PubMed Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar