Tillbaka

alfakalcidol
Alfacalcidol ..., Etalpha

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sekundär hyperparatyreoidism vid nedsatt njurfunktion

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Alfakalcidol bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Vid sjunkande njurfunktion utvecklas en sekundär hyperparatyreoidism. En bidragande orsak är att njurarnas förmåga att aktivera vitamin D avtar. Lätta PTH stegringar kan vara ett adaptivt svar [1]. Kraftig och ihållande hyperparatyreoidism är associerad till både bensjukdom och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom samt mortalitet [2,3]. Optimala PTH-värden för patienter med njursvikt CKD 3-5 är oklara. För dialyspatienter (CKD5D) rekommenderas PTH-värden 2-9 gånger över normalvärden [4].

Behandling med aktiva vitamin D-analoger har god PTH-sänkande effekt [4]. Även positiva effekter på benmetabolism har beskrivits [5].  Det finns dock inga randomiserade kontrollerade studier som visar tydlig effekt på hårda endpoints såsom frakturer, kardiovaskulär sjuklighet och mortalitet.

Vid lindrig njursvikt och persisterande hyperparatyreoidism bör modifierbara faktorer som D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l), hyperfosfatemi, högt fosfatintag och kraftig symtomgivande hypokalcemi uteslutas och behandlas. Behandling med alfakalcidol (aktivt vitamin D) påbörjas i första hand hos patienter med CKD 4 och CKD 5 (GFR < 30 ml/min) eller dialyspatienter med kraftig och progredierande hyperparatyreoidism [4].

Behandlingen medför risk för hyperkalcemi [4]. Hyperkalcemi bör undvikas. Eventuellt måste dosen minskas eller läkemedlet sättas ut. Även stigande P-fosfat kan vara en orsak till att dosen måste sänkas.

Alfakalcidol är en vitamin D-analog som i levern snabbt omvandlas till aktivt 1,25-dihydroxykolekalciferol. Peroral behandling rekommenderas då evidensen för att intravenös behandling skulle vara bättre än peroral är svag, priset för intravenös beredningsform är mångdubbelt högre och den ingår inte heller i högkostnadsskyddet.

Kalcitriol (Rocaltrol) är ett alternativt läkemedel med likvärdig effekt men högre pris och rekommenderas därför inte.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Evenepoel P, Bover J, Urena Torres P. Parathyroid hormone metabolism and signaling in health and chronic kidney disease. Kidney Int. 2016;90:1184–90. PubMed
  2. Covic A, Kothawala P, Bernal M, Robbins S, Chalian A, Goldsmith D. Systematic review of the evidence underlying the association between mineral metabolism disturbances and risk of all-cause mortality, cardiovascular mortality and cardiovascular events in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transpl. 2009;24:1506–23. PubMed
  3. Floege J, Kim J, Ireland E, Chazot C, Drueke T, de Francisco A et al. Serum iPTH, calcium and phosphate, and the risk of mortality in a European haemodialysis population. Nephrol Dial Transplant. 2011;26:1948–55. PubMed
  4. KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int. Supplements. Volume 7, Issue 1, 2017. KDIGO
  5. Hamdy NA, Kanis JA, Beneton MN, Brown CB, Juttmann JR, Jordans JG et al. Effect of alfacalcidol on natural course of renal bone disease in mild to moderate renal failure. BMJ. 1995;310:358-63. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar