Tillbaka

furosemid
Furosemid …, Furix, Impugan

2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni och ödem vid nedsatt njurfunktion

Förbehåll / Kommentar

Med avtagande njurfunktion blir vätske- och natriumretention en alltmer framträdande orsak till förhöjt blodtryck. Risken för hjärtsvikt ökar och diuretika är därför en viktig del i hypertonibehandlingen vid njursvikt. Ödem är också ett vanligt symtom vid njursjukdomar av olika slag. Vätske- och saltretention försvårar en effektiv antihypertensiv behandling.

Med avtagande njurfunktion minskar den diuretiska effekten av tiazider och risken för biverkningar ökar på grund av att medlen når högre blodkoncentrationer. Tiazider är ineffektiva vid en nedsättning av glomerulär filtration (GFR) under 30 ml/min.

Loopdiuretika har effekt även vid gravt nedsatt njurfunktion och lämpar sig väl för behandling av ödem och hypertoni vid alla njurfunktionsnivåer. Furosemid är väl undersökt och har en stor terapeutisk bredd. Vid nedsatt njurfunktion krävs ofta betydligt större doser än vid normal njurfunktion (upp till 1000 mg/dygn vid avancerad njursvikt).

Lasix Retard (depotkapsel 60 mg) är lämpligt för underhållsbehandling och långtidsbehandling vid lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning. Vid lägre njurfunktion och behov av högre doser används ej retardform av furosemid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Furosemid är miljöklassificerat.

Motivering

Furosemid är studerat vid njursvikt. Det finns en långvarig klinisk erfarenhet av medlet.

Furix, Furosemid, Impugan är snabbverkande vid lätt och måttligt nedsatt njurfunktion men blir alltmer långverkande med avtagande njurfunktion. Vid gravt nedsatt njurfunktion (GFR under 30 ml/min) kan furosemiddoser behöva trappas upp mot 250-1000 mg dagligen. 

I akuta situationer används injektioner/infusion av furosemid.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Oh SW, Han SY. Loop Diuretics in Clinical Practice. Electrolyte Blood Press. 2015 Jun;13(1):17-21. doi: 10.5049/EBP.2015.13.1.17. PubMed
  2. Greenberg A. Use of Diuretics in Chronic Kidney Disease Patients. Chapter 64 in Chronic Renal Disease, Second Edition. Sciencedirect 

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar